logo


Začetek

Piškotki

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Več o tem

Predstavljamo nekaj najpogostejših in učinkovitih prilagoditev za otroke z različnimi specifičnimi in učnimi težavami PDF Natisni E-pošta
Želimo poudariti, da so prilagoditve zelo splošne, nekatere so namenjene vsem otrokom, nekatere pa so otrokom omogočene le ob usmeritvi v ustrezni program na osnovi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Izbor prilagoditev je predvsem ocena učitelja, strokovnega delavca ali strokovne skupine, ki oblikuje individualiziran program. Navedenih je le nekaj primerov prilagoditev, smiselno naj se uporabijo tudi druge prilagoditve, ki so naveden v predpisanih navodilih ali jih omogoča Zakon o osnovni šoli. Besedilo je pripravila magistra Alenka Zupančič Danko, profesorica defektologije.1. PRILAGODITVE ZA GIBALNO OVIRANE OTROKE:

- določenih dejavnosti ne more opravljati na običajen način, temveč ima ob tem manj ali več težav, zato potrebuje prilagojeno učno tehnologijo, pripomočke in druge prilagoditve.

 

MOŽNOSTI ZA PRAKTIČNA DELA: (pisanje, merjenje, skiciranje, označevanje, izdelovanje modelov, posamezni telovadni elementi…) + prilagojen material:

 • učenec naredi sam;
 • ob pomoči spremljevalca;
 • po učenčevih navodilih jih izvede spremljevalec.

 

PRILAGODITVE MATERIALA:

 • prilagojen didaktični material (nedrseče podloge, prilagojeni svinčniki,
 • prilagojeni delovni listi, prilepljen list, prilagojeno geometrijsko orodje.)
 • prilagojeni zvezki (povečano črtovje, če je potrebno ves čas večji kvadratki
 • (1cm karo));
 • prilagojeni učni listi (čim več konkretno nazornega materiala, odstranitev
 • nebistvenih informacij, povečan tisk – zaradi težav v motoriki, zaznavi,
 • orientaciji).

 

PRILAGODITVE PRI POUKU – »lahko« oziroma možnosti:
1. več časa;
2. uporaba računalnika;
3. manjše število nalog istega tipa v šoli in doma;
4. toleranca šibkih področij
5. prilagojen obseg snovi
6. prilagojen učni material
7. prilagojeni zvezki
8. dodatni krajši odmori zaradi fizične utrujenosti
9. fotokopiranje zapiskov ali po nareku zapisuje spremljevalec;
10. uporaba vizualnih opor (barve, ponazorila, preglednice);
11. ustrezno število elementov.

 

Prilagoditve pri PREVERJANJU IN OCENJEVANJU za GIBALNO OVIRANE OTROKE:

 • prilagoditev načinov ocenjevanja:
 • prilagojene načine opredeli strokovna skupina v IP (individualiziranem programu).

 

1. več časa (do 50%);
2. pri ocenjevanju učitelj ne upošteva napak, ki so posledica učenčevih primanjkljajev na senzo - motoričnem področju;
3. uporaba računalnika, če je pri tem uspešnejši;
4. manjše število nalog (predvsem nalog istega tipa);
5. ustno ali pisno;
6. lahko s pomočjo spremljevalca;
7. najustreznejši tip nalog (obkroževanje, povezovanje…) glede na stopnjo senzo – motorične oviranosti in glede na zmožnost komunikacije;
8. individualno preverjanje;
9. več krajših prekinitev (hitrejša utrujenost).
10. znižani kriteriji natančnosti npr. pri merjenju (glede na zmožnost učenca);
11. ZA LIKOVNO VZGOJO: ima slabše izkušnje v fizičnem prostoru, zato so kriteriji, ki izhajajo iz likovne naloge (likovno izražanje tretje dimenzije na ploskvi in v prostoru, orientacija na ploskvi in prostoru), nižji – usmerjeni v učenčev napredek.

 

2. Nekatere prilagoditve za NEMIRNE OTROKE IN OTROKE Z MOTNJAMI POZORNOSTI:

Predlagamo naslednje prilagoditve:

 • po potrebi preverjanje in ocenjevanje znanja individualno;
 • prilagojeno podajanje navodil;
 • multisenzorno učenje;
 • sprotno preverjanje sprejemanja informacij;
 • razrez delovnega lista na posamezne naloge;
 • razdelitev daljših in zapletenih nalog na manjše enote;
 • oporne tehnike za vzdrževanje pozornosti;
 • manjši obseg nalog;
 • umik iz učilnice;
 • več aktivnih zaposlitev;
 • narek individualno in v krajših enotah;
 • prekrivanje spodnjih vrstic pri branju;
 • več nazornega materiala in konkretnih ponazoril;
 • načrtno več vzpodbude in pohvale (predlagamo, da se načrtno poišče ena ali
 • več zaposlitev, ki jih bo lahko dobro opravil in bo pohvaljen)...

 

3. Nekatere prilagoditve za otroke, ki se TEŽKO UČIJO IN IMAJO ŠIBKE SPOSOBNOSTI:

Predlagamo naslednje prilagoditve:

 • določitev minimalnih znanj učne snovi pri posameznih predmetih;
 • vnaprej načrtovano ter napovedano ustno in pisno ocenjevanje znanja, ki naj zajema manjše učne sklope;
 • vnaprej pripravljena vprašanja, ki naj zajemajo le minimalna znanja učne snovi;
 • enostavnejše, večkrat ponovljene razlage;
 • jezikovno poenostavitev gradiva zahtevnejših vsebin;
 • pri pisnem preverjanju naj bo le nekaj vprašanj in naj ne bodo preobsežna;
 • prednost nalogam izbirnega tipa;
 • več ustnega preverjanja;
 • po potrebi podaljšan čas preverjanja in ocenjevanja znanja…

 

 

4. Nekatere prilagoditve za otroke z GOVORNO JEZIKOVNIM PRIMANJKLJAJEM:

Predlagamo naslednje prilagoditve:

 • jezikovno poenostavitev gradiva zahtevnejših vsebin;
 • enostavnejše, večkrat ponovljene razlage;
 • navodila naj se mu podajo POČASI in naj se mu večkrat PONOVIJO;
 • več dodatnih razlag;
 • preverjanje razumevanja navodil in drugih jezikovnih vsebin;
 • več ustnega izkazovanja znanja;
 • pri izkazovanju znanja podporna vprašanja;
 • poudarijo naj se jim ključne besede v tekstu;
 • dela naj s krajšimi in enostavnejšimi teksti;
 • pisna navodila naj se jim preberejo;
 • ponudi se ji naj oporna tehnika za zapomnitev poštevanke;
 • vnaprej pripravljena vprašanja, ki naj zajemo manjše učne sklope;
 • določitev temeljnih znanj pri posameznih predmetih;
 • več nalog izbirnega tipa...

 

 

5. Nekatere prilagoditve za otroke z DISKALKULIJO:

Predlagamo naslednje prilagoditve:

 • stalna uporaba konkretnega materiala, pripomočkov (računalo, tabele) in kalkulatorja;
 • učenje strategij reševanja nalog;
 • stalna uporaba kartončkov, obrazcev;
 • redukcija kompleksnosti nalog – le enostavne naloge, le enostavna števila;
 • aktivno učenje – učenje, povezano s konkretnimi, praktičnimi izkušnjami;
 • manjši obseg nalog;
 • po potrebi podaljšan čas...

 

 

6. Nekatere prilagoditve za otroke z MOTNJAMI BRANJA IN PISANJA

Predlagamo naslednje prilagoditve:
(VAŽNO - razlikujejo se glede na razred in se uporabljajo individualno – glede na vrsto in stopnjo primanjkljaja pri branju in pisanju):

 • toleranca specifičnih napak - pri ocenjevanju pisnih izdelkov neupoštevanje »legasteničnih« napak;
 • v razredu glasno branje le znanega teksta;
 • večji poudarek na ustnem izkazovanju znanja;
 • narek po posameznih besedah ali krajših enotah;
 • po potrebi podaljšan čas pri pisnih izdelkih (vključno z izkazovanjem znanja);
 • pri tekstnih nalogah, še posebej pri matematiki, naj sem mu tekst prebere;
 • prilagojeno domače branje in bralna značka (izbor krajših tekstov in stripov,
 • predstavitev prebranega v nenapisani obliki (risba, govorni nastop, miselni vzorec);
 • zmanjšan obseg nalog, ki vključujejo branje in/ali pisanje (šolskih in domačih);
 • pri obravnavi teksta priporočamo oporna vprašanja za lažje razumevanje vsebine;
 • po potrebi uporaba barvne folije pri branju;
 • uporaba prsta ali ravnila pri branju;
 • pomoč pri urejanju in zapisu snovi (miselni vzorci, ključne besede, fotokopije zapiskov snovi…);
 • po potrebi individualno pisanje testov;
 • več časa za branje pri družboslovnih predmetih;
 • pri angleškem jeziku ocenjevanje vsebinske pravilnosti zapisanih besede; torej neupoštevanje napak v zapisih besed;
 • po potrebi uporaba računalnika in kasetofona;
 • pomaga naj se mu tudi pri samostojnem obvladovanju obveznosti...
 

Naročanje

Obveščamo vas, da je odslej možno naročanje na novi mobilni telefonski številki 040 / 83 21 05 kot tudi na dosedanji stacionarni številki 02 234 97 00 od ponedeljka do četrtka med 8. in 12. uro.

E - gradiva

 

 

 

 

moja starsa naslovnica

Ekran Naslovnica

Anksioznost naslovnica 

Dispraksija naslovnica 

NSUT naslovnica 

Disgrafija naslovnica 

ODS

 Moj otrok noče v šolo

branje NASLOVNICA      supervizija NASLOVNICA         jeza NASLOVNICA

brošura pot starsevstva naslovnica

vzgoja naslovnica

brošura digitalni svet naslovnica

scomsm mat e naslovna

 

 

 

 


Copyright © 2010 Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Maribor. Postavitev strani: Sončna pot d.o.o., Maribor.